Professioneel en praktisch compliance management

met oog voor mensen en gedrag

Privacyverklaring 

CompliMens adviseert niet alleen over de verwerking van persoonsgegevens, maar verwerkt in beperkte mate ook zelf persoonsgegevens. In deze privacyverklaring licht ik toe hoe ik in het kader van mijn werkzaamheden voor CompliMens om ga met persoonsgegevens die ik verwerk. Ik ken het belang van privacy en verwerk uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij de verwerking van persoonsgegevens houd ik mij aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring vragen, dan kunt u contact met mij opnemen via:  

Elles.Kuijpers@CompliMens.nl

Gegevensverwerking, rechtsgrond en doel
Ik verwerk gegevens op basis van de volgende rechtsgronden en voor de volgende doeleinden:  

Uitvoering van de overeenkomst (art. 6.1.b AVG)
Als u een klant of leverancier van mij bent of als u een recruiter bent via wie ik een klantrelatie ben aangegaan, verwerk ik uw contactgegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Hierbij kan het gaan het om uw voorletters, voor- en achternaam, bedrijfsnaam, zakelijke adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens heb ik bijvoorbeeld nodig om een factuur te kunnen sturen of te betalen.  

Gerechtvaardigd belang (art. 6.1.f AVG): relatiemanagement
Voor het onderhouden van contact met (potentiële/voormalige) klanten, recruiters, leveranciers of andere relaties, verwerk ik contactgegevens. Hierbij kan het gaan om uw voorletters, voor- en achternaam, bedrijfsnaam, zakelijke adres, e-mailadres en telefoonnummer. Als u mij bijvoorbeeld een e-mail stuurt, verwerk ik uw contactgegevens om op uw e-mail te kunnen reageren.  

Voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6.1.c AVG)
Het is mogelijk dat ik uw gegevens moet verwerken in het kader van een wettelijke verplichting. Dit is bijvoorbeeld het geval als ik mijn administratie moet open stellen voor de belastingdienst.
  

Verstrekking aan derden
Ik verstrek uw gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van bovengenoemde doeleinden en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn, tenzij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting bewaard moeten worden. Ik houd mij in ieder geval aan de wettelijke bewaartermijnen.  

Uw rechten
U kunt vragen om inzage van de persoonsgegevens die CompliMens van u verwerkt en om deze zo nodig te laten corrigeren. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die ik verricht in het kader van de hierboven omschreven doeleinden op grond van gerechtvaardigd belang. Tot slot heeft u het recht om in bepaalde gevallen uw gegevens te laten wissen, de verwerking ervan (tijdelijk) te laten beperken of de gegevens te ontvangen.  

Wilt u gebruik maken van een van deze rechten of heeft u een vraag, mailt u dan naar:  

Elles.Kuijpers@CompliMens.nl

Beveiliging
Bescherming van uw persoonsgegevens is voor mij van groot belang. Hiertoe neem ik de volgende maatregelen:  

  • ik gebruik een laptop met een gebruikersnaam en wachtwoord en maak regelmatig back-ups van mijn administratie;  
  • mijn website wordt gehost door Strato. De IP-adressen van de bezoekers van mijn website worden door Strato gedurende maximaal zeven dagen opgeslagen. Dit maakt het voor hen mogelijk om aanvallen op te sporen en de website tegen aanvallen te verdedigen;  
  • ik maak geen gebruik van cookies op mijn website. Als u mij een e-mail stuurt, ontvang ik alleen uw
    e-mail adres en eventuele overige gegevens die u daarbij zelf verstrekt;
      
  • mijn website is beveiligd met een SSL-certificaat;  
  • ik maak gebruik van een telefoon met Touch ID en wachtwoord en maak regelmatig back-ups om deze te kunnen herstellen bij incidenten.  

Vragen, mededelingen of klachten
Heeft u een vraag, mededeling of klacht over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens door CompliMens? Neem dan gerust contact met mij op via:
 

Elles.Kuijpers@CompliMens.nl

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Wijzigingen

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 oktober 2019.

CompliMens kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De op de website gepubliceerde privacyverklaring is altijd de meest recente versie. 

E-mailen
LinkedIn